Klauzula Informacyjna RODO
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dagmara Sawa Zabytkowe Podziemia.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dagmara Sawa Zabytkowe Podziemia, ul. Lipowa 27, 24-150 Nałęczów. W sprawach z zakresu danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Panią Dagmarą Sawą, tel. 667-441-555. .
2. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
- rezerwacji miejsc w kawiarni Zabytkowe Podziemia;
- rezerwacji miejsc na imprezy artystyczne

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji w formie zdjęć, filmów prowadzonej przez Administratora w formie elektronicznej przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lub w przypadku przetwarzania danych uzyskanych za zgodą , dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie.

4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator danych;
•sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
•ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator danych posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

5. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do obsługi imprez kulturalnych, koncertów
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).